čtvrtek 30. července 2015

Amazing Uses For Coconut Oil (Beauty) // Způsoby Využití Kokosového Oleje (Krása)
I bought this jar of oil a few months ago, because I've heard about the beneficts of coconut oil. I use some of these things, but I found some new, that I will definitely use! Hope you will too :)
//
Koupila jsem si tuto sklenici kokosového oleje před pár měsíci, protože jsem slyšela o jeho výhodách. Používám některé z těchto věcí, ale našla jsem i nové, které budu určitě používat! Doufám, že i vy :)

 HOW USE COCONUT OIL FOR BEAUTY // JAK POUŽÍT KOKOSOVÝ OLEJ PRO KRÁSU

1. Rub it straight on your lips as a lip balm. // Rozetři ho rovně na rtech jako     balzám na rty .

2. For dry hands take some and rub it all over your hands. You can rub it all over your body. // Pro suché ruce vetři olej po celých rukou. Můžete ho rozetřít po celém svém těle.
3. Use coconut oil as a natural deodorant. Spread a little bit of the oil on your armpits and let it melt into your skin. No more smell! // Použij kokosový olej jako přírodní deodorant. Natřete trochu oleje své podpaží a nechte rozpustit do kůže. Už žádný zápach!

4. Use coconut oil as a makeup remover. // Použij kokos. olej jako odličovač.

5. Use coconut oil to temporarily hide split ends. // Použij kokos. olej pro dočasné skrytí roztřepených konečků.

6. Use coconut oil to help heal sunburns // Použij kokos. olej pro léčení spálenin.

7. Coconut body scrub- mix 1/2cup of coconut oil with 1/4 sea salt and add a few drops of essential oil to make it smell nice. Use the concoction to thoroughly scrub your body then sit down in a nice warm bath and enjoy your soak!
//  Kokosový peelingový krém- Smíchej 1/2 hrníčku Kokosového oleje+ 1/4 hrníčku mořské soli a přidej pár kapek voňavého oleje, aby to vonělo.
Použijte peeling pro důkladné vydrhnutí vašeho těla, pak si sedněte do příjemné teplé koupele a užijte si vaše sáknutí! 

8. Oil pulling - take a spoonful of coconut oil and put it in your mouth. The heat in your mouth will start to melt the oil and you pull it through your teeth. You do this for 10 minutes. Then spit the oil into a trash can not your sink because it’s toxic! Then rinse with water and brush your teeth. Your gums will feel better and look healthier.
// Kloktání oleje - vezměte si plnou lžíci kokosového oleje a dejte si ho do pusy. Teplem v puse se olej rozpustí a přelíváte ho v puse přes zuby. Děláte to 10 minut. Pak vyplivněte olej do koše, ne do umyvadla, protože je to toxické! Vypláchněte pusu vodou a poté si můžete vyčistit  zuby. Vaše dásně se budou cítit lépe a vypadat zdravě.

9. Hair mask - after shampooing, apply a generous amount of the oil to wet strands and twist hair into a bun. Let it sit for at least five minutes. Than rinse your hair with regular shampoo. Voilá. Soft, smooth, healthy hair.
// Maska na vlasy - po šampónování vlasů, naneste dostatečné množství oleje do mokrých pramenů a atočte vlasy do drdolu. Nechte to tak 5 minut. Pak si umyjte vlasy s běžným šampónem. Voilá. Jemné, hladké, zdravé vlasy.

10. Cuticle softener - swipe a small amount of the oil onto each of your cuticles and allow it to sink in. 
// Změkčovač kůžičky nehtů - přejeďte malé množství oleje do každé z vašich kůžiček a nechte zanechat.

11. Under- eye cream - If you hate the idea of dropping big bucks on expensive eye cream, then sub in coconut oil. Just rub a pinch in between fingers to warm it up then pat it underneath your eyes. 
// Oční krém - Jestli také nenávidíte ten nápad nechat plno peněz za drahý oční krém, nahraďte ho kokosovým olejem. Jen vetřete špetku mezi prsty, aby se roztavil, pak naneste pod oči.

12. Shaving cream - Smooth onto legs before shaving. Your razor will glide smoothly, allowing for a super-close shave, and your legs will be moisturized from the oil in the process. 
//  Pěna na holení - Uhlaďte olej na nohy před holením. 
Vaše břitva bude klouzat hladce , což umožňuje super - hladké oholení , a vaše nohy budou hydratované z oleje v procesu.


So these are the 12 things to show you how coconut oil can help you with skin care. It can save your money, so think abut all the things you're spending money on that now you can use coconut oil relatively low cost and you don't have the chemicals in there. Hope these facts helped you and now you will use some of these things that are so helpful. 
//
Takže to jsou 12 věcí, které vám ukázují , jak vám kokosový olej  může pomoci s péčí o pleť . Můžete ušetřit, takže myslete na všechny ty věci za které utrácíte, nyní můžete využít kokosový olej relativně za nízkou cenu a nemáte zde žádné chemikálie . Doufám, že tyto fakta vám pomohly a teď budete používat některé z těchto věcí, které jsou tak užitečné.

With love,
Maggie


Žádné komentáře:

Okomentovat